Besökare
Online:
Idag:
Denna vecka:
Denna månad:
Totalt:

Brygghuset bokas genom att bokningsförfrågan skickas till:
Eva Hultén (klicka på namnet) eller genom att ringa henne på: 072 740 21 73.

 

 

 

Välkommen till Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF)

 

 

Kalkuddens samfällighetsförening (KSF) omfattar ca 200 fastigheter – i huvudsak fritidshus –  på Kalkudden ca fem kilometer från Mariefred i Strängnäs kommun.

 

 

Föreningens gemensamma intressen tillvaratas av en styrelse, som utses av medlemmarna (fastighetsägarna).

---------------------------------------------------------------------------------------

 


Till alla medlemmar i Kalkuddens samfällighetsförening!


Kallelse till årsstämma 2017


Tid: söndag den 22 oktober, med start kl 13


Plats: mötessalen hos IOGT-NTO,
Långgatan 21 i Mariefred


Obs!
Tid och plats har ändrats jämfört med tidigare besked.


Förvaltningsberättelse finns att ladda ner under Regler- och Medlemsinfo, efter inloggning.
------------------------------------------

Förslag till dagordning, årsmöte för KSF den 22 oktober 2017 IOGT-NTO:s mötessal i Mariefred

1. Stämmans öppnande

2. Stämmans utlysande i laga ordning

3. Val av ordförande för stämman

4. Val av sekreterare för stämman samt information om hur stämmoprotokollet offentliggörs och hålls tillgängligt

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare (Justering ska enligt stadgarna ske inom tre veckor, alltså senast 12 november)

6. Godkännande av dagordning

7. Styrelsens förvaltningsberättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om resultatdisposition

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

11. Ersättning till styrelse och revisorer

12. Fastställande av budget, årsavgifter för anläggning 1 (mark och fastigheter) och anläggning 2 (vägar), bryggavgifter samt debiteringslängd

13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna (Inga framställningar eller motioner finns att behandla)

14. Val av ledamöter 14 a) Val av ordförande (2 år) 14 b) Val av två ordinarie styrelseledamöter (2 år) 14 c) Val av två styrelsesuppleanter (1 år) 14 d) Val av en revisor (2 år) 14 e) Val av två revisorssuppleanter (1 år) 14 f) Val av två valberedare (1 år)

15. Övriga frågor

16. Stämmans avslutning

---------------------------------------------------------------------------------------

 

De nummer som kommit ut av KSF Info finns att ladda ner efter inloggning.

 

Styrelsens senaste protokoll finns inlagt på hemsidan och nås efter inloggning.

 

Kontakta KSF:s styrelse genom att skicka e-post till: kontakt@kalkudden.se

 

Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF), Badvägen 4, 647 93 MARIEFRED • © 2010 • Anne-Lie Holmström

www.kalkudden.se